Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat Kulttuuriyhdistys Ossi Somma ry:n säännöt, vahvistettu 27.07.2022

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Kulttuuriyhdistys Ossi Somma ry ja sen
  kotipaikka on Nokia.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää edesmenneen kuvanveistäjän,
  professori Ossi Somman Veistospuistoa siihen liittyvine
  sisätiloineen: ulkorakennus Somman teosten ’Vahakabinetti’,
  päärakennuksen eli Valkoisen talon kolme huonetta Somman Ateljee,
  Minigalleria ja Arkistohuone, joka dokumentoi Somman mittavaa
  elämäntyötä tekstein, elokuvin, diakuvin, julkaisuin, video- ja
  elokuvanäyttein jne.
  Yhdistyksen tarkoituksena on myös jatkaa Somman monipuolista
  kulttuuriaktiivisuutta ja yhteistyötäeri tahojen kanssa sekä
  kehittää uusia innovaatioita kulttuurin eri alueilla.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 • voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä
  muuta vastaavaa toimintaa
 • voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita
  tapahtumia
 • voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita
  tilaisuuksia
 • voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
 • voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri
  viestintäkanavissa
 • neuvoo ja ohjaa jäseniään
 • osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
 • voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
 • kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin
  alan yhdistyksiin
 • ylläpitää jäsenistään koostuvaa esiintyvää ryhmää
 • voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja
  jäsenilleen
 • voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen
  käyttöön
 • pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet
  voivat käyttää
 • voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien
  lisäämiseksi
 • voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa
  lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
 • toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja
  yksityishenkilöiden kanssa
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
  asianomaisen luvan:
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
 • järjestää maksullisia tilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  Sivu: 2(4)
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää
  omaisuutta
 • harjoittaa kahvilatoimintaa
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien
  yhteydessä
 • tehdä talkootyötä
 • myydä mainostilaa

  3. Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
  hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
  tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
  kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
  esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
  huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
  hallitukselle tai puheenjohtajalle.
  Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii
  yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö
  jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
  Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta
  tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen
  kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

  4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
  liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
  kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja
  ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

  5. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
  valitut puheenjohtaja ja 2 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 8
  varajäsentä.
  Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi toimikautta siten,
  että noin puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kussakin
  valintakokouksessa. Toimikausi on valintakokousten välinen aika.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
  keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
  tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
  hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
  katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
  jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
  puolet sen jäsenistä,puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
  mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
  ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
  ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
  varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin.

  7. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  8. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
  yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
  tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
  aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja
  vaalijärjestyksen.
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
  päivänä tammi-toukokuussa.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
  kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
  jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen
  kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
  se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
  vaaleissa kuitenkin arpa.

  9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7
  vuorokautta ennen kokousta.
  Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
 • kirjeitse tai sähköpostitse
 • yhdistyksen verkkosivulla tai yhdistyksen käyttämän sosiaalisen
  median ryhmässä

  10. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajienlausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
  varatoiminnantarkastajaa ja/tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
  varatilintarkastajaa
  Sivu: 4(4)
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
  kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
  sisällyttää kokouskutsuun.

  11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
  tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
  enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
  sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
  purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
  edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
  tarkoitukseen.